منشور اخلاقی

1 . مهمترين هدف در هلپی ( ديدنوين خدمت ماندگار ) رضايت کامل مشتريان می باشد . تکريم انسانها، ارج نهادن و ارزش آفرينی برای مشتريان و پايبندی به اخلاق حرفه ای را از اصول اعتقادی خود می دانيم. لذا با استعانت از خداوند سبحان تلاش می کنيم با توکل بر خدا، رعايت اخلاق اسلامی، قانون مداری و برنامه ريزی در خدمتگزاری به
ولی نعمتان خود، اين اصول را که ضامن دستيابی به رضايت ايشان و همانا دربردارنده رضايت الهی است اجرا نموده و ارج نهيم .

2 . با پايبندی به اصول سه گانه نظامهای مديريت کيفيت يعنی بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و رضايت مشتری و با بکارگيری دانش و تخصص خود و تشريک مساعی با ساير همکاران، جايگاه و منزلت مناسبی برای شرکت در مقابل ذينفعان ايجاد می نمائيم و در ارتقاء آن می کوشيم .

3 . خلاقيت و نوآوری و افزايش مستمر دانش و مهارت، مورد اهتمام جدی ماست و برآنيم تا با استفاده از فناوری اطلاعات و نظام های مجازی، ارايه دهنده خدمات نوين باشيم .

4 . انجام صحيح و سريع و شايسته امور محوله را جزء وظايف خود دانسته و در کوتاهترين زمان ممکن و با برخورد مناسب و سعه صدر و خوشرويی خواسته های کاربران را با توجه به ضوابط و مقررات به انجام ميرسانيم و از حقوق آنان صيانت می نمائيم .

5 . رعايت نظم و آراستگی، امانتداری،صداقت، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئوليت پذيری را سرلوحه تمام امور خويش قرار می دهيم و در عمل و سخن، خصلت های نيکوی انسانی و اسلامی را تشويق و حمايت می کنيم .

6 . ضمن رعايت اصل گذشت، رأفت و منش اسلامی ، عدل و انصاف، حفظ آبرو و اسرار شخصی و خانوادگی افراد و پرهيز از پرخاشگری، عصبانيت و تحقير ديگران نمادی از يک انسان مسلمان مورد نظر پيامبر(ص) می باشيم .

7 . با اعتقاد به اينکه سرمايه اصلی هر سازمان نيروی انسانی کارآمد و توانمند آن می باشد در جهت ارتقاء سطح دانش دستياران هلپی به منظور ارائه خدمات مناسبتر می کوشيم .

8 . به روشهای موجود و تشکيلات اداری سازمان دل خوش نکرده و با استقبال از نظرات و پيشنهاد های سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذيری و شفافيت در اطلاع رسانی دائم در فکر يافتن راه نو، روش تازه، فراهم کردن ارتباط راحت تر و کارآمدتر کردن سازمان می باشيم .

9 . زمان گوهر گرانبهاست، برای وقت خود و کاربران ارزش قائل بوده و از تاخير در امور پرهيز می نمائيم

ديد نوين خدمت ماندگار